Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední školy obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na vybrané obory školy (viz tabulka níže). Uzávěrka přihlášek je v pátek 19. 5. 2017. Základním kritériem přijetí bude průměrný prospěch z 8. a 9. třídy základní školy.

Přehled volných míst v oborech vzdělání (včetně oborů  s talentovou zkouškou) ve středních školách
Jihočeského kraje po 1. kole přijímacího řízení
Vysvětlivky: ŠVP – školní vzdělávací program (zaměření oboru); forma vzdělávání DE – denní

Okres Škola (název, adresa, web. str., tel.) Kód oboru Název oboru Forma
vzdělávání
MT – obory vzdělání
s maturitní zkouškou
Počet
volných
míst
Termín odevzdání
přihlášky řediteli
střední školy do
 TÁ Střední škola obchodu, služeb a řemesel 65-42-M/01 Hotelnictví  DE  MT  8  19.5.2017
a JŠ s právem SJZ, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  DE  MT  8  19.5.2017
Bydlinského 2474 72-41-M/01 Informační služby (ŠVP Knihovnické a inf.služby)  DE  MT  10  19.5.2017
390 02 Tábor 29-54-H/01 Cukrář  DE  8  19.5.2017
www.ssjs-tabor.cz 65-51-H/01 Kuchař-číšník  DE  10  19.5.2017
tel.393 033 290 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  DE  6  19.5.2017
36-52-H/01 Instalatér  DE  8  19.5.2017
29-56-H/01 Řezník  DE  6  19.5.2017
26-57-H/01 Autoelektrikář  DE  7  19.5.2017
64-41-L/51 Podnikání DE MT 3  19.5.2017

 

Informace k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali obor vyučovaný na naší škole. V současné době jsme vytvořili v každém oboru, ve kterém se nekonají přijímací zkoušky (3 leté obory s výučním listem), pořadí uchazečů podle stanovených kritérií. Toto pořadí s rozhodnutím o přijetí či nepřijetí bude od 22. 4. 2017 na stránkách naší školy zveřejněno pod registračními čísly, která budou všem uchazečům písemně oznámena. Podle počtu odevzdaných přihlášek mohu všem zájemcům sdělit, že naprostá většina z nich bude na obory, které si vybrala, s určitostí přijata.

U oborů, ve kterých se konají přijímací zkoušky (4 leté obory s maturitní zkouškou a nástavbové studium), obdrží uchazeči písemně oznámení registračního čísla společně s pozvánkou na přijímací zkoušku podle termínu, který uvedli na přihlášce. Přijímací zkoušky se konají 12. a 19. 4. 2017. Zadání i vyhodnocení přijímacích zkoušek v  letošním roce zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání v Praze, které zveřejní výsledky  nejpozději 28. 4. 2017. Do 2 dnů po obdržení výsledků přijímacích zkoušek bude vytvořeno  pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů podle stanovených kritérií,  které bude zveřejněno na webových stránkách školy a současně vyvěšeno na nástěnce v prostorách školy.

Znovu připomínám, že rozhodnutí o přijetí žákům či jejich zákonným zástupcům se  nebudou zasílat poštou. Poštou budou zasílána pouze rozhodnutí o nepřijetí, proti kterým se mohou nepřijatí uchazeči odvolat. Uchazeči, kteří budou mít zájem nastoupit na vybraný obor, musí do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí doručit do školy správně vyplněný zápisový lístek (toto se netýká uchazečů o nástavbové studium, kteří zápisový lístek neodevzdávají). Pokud tak neučiní, budou ze seznamu vyřazeni a na jejich místo se posunou další uchazeči podle pořadí. V této souvislosti dále připomínám těm uchazečům, kteří v 1. kole přijímacího řízení odevzdají zápisový lístek na obor, o nějž nemají prvořadý zájem, a později se dostanou na základě svého odvolání proti nepřijetí na obor, který pro ně je  prvořadý, že si mohou zápisový lístek vzít zpět a vložit ho na tento obor. Toto však mohou provést pouze jednou.

Na závěr bych vás chtěl požádat o aktivní spolupráci v oblasti přijímacího řízení a o sledování aktuálního vývoje pořadí přijímaných žáků na webových stránkách školy. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte pověřené pracovníky školy (Mgr. M. Mikolášek,  J. Dvořáková).

Přeji vám správnou volbu!
Předseda přijímací komise              Mgr. Milan Mikolášek
zástupce ředitele

 

 

 

Informace k přijímacímu řízení

Dokument ke stažení (pdf)

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2017.

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT – je možno je stáhnout přímo zde.

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeč o studium koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. Z obou vzdělávacích oborů se zkouška koná formou písemného testu.

Termíny přijímací zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2017

2. termín: 19. dubna 2017

Náhradní termíny pro jednotnou přijímací zkoušku jsou stanoveny na 11. května 2017 a 12. května 2017.

Přípravu zadání testů pro jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Na základě ustanovení §59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovuje ředitel školy následující kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro obory vzdělání s maturitní zkouškou. Do těchto oborů budou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonají jednotnou přijímací zkoušku. Dalším kritériem pro přijetí bude prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ  a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – z písemného testu z českého jazyka a matematiky. V každé této části mohou získat uchazeči maximálně 50 bodů (celkem tedy 100 bodů za obě části). Tato část přijímacího řízení má váhu 60 % v celkovém hodnocení uchazeče.

Zbývajících 40%, tj. max. 67 bodů, získá uchazeč za další kritérium, kterým je průměrný prospěch za 2. pol. 8. tř. ZŠ a 1. pol. 9. tř. ZŠ.

Přijímací komise stanovila hranici 30 bodů jako minimální počet bodů, které musí uchazeč získat, aby mohl být přijatý.

Při rovnosti součtu bodů bude rozhodujícím kritériem výsledek jednotné přijímací zkoušky.

U oborů Ekonomika a podnikání a Hotelnictví je dalším kritériem pro přijetí zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu a výkonu povolání (způsobilost potvrdí na přihlášce ke vzdělávání příslušný  lékař).

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na kterou se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna 2017.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí.

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018:

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

30

65-42-M/01

Hotelnictví

30

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

30

72-41-M/01

Informační služby

30

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Zápisový lístek odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí, v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním písemného rozhodnutí. Při nedoručení se rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Proti nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí k OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictví školy, na kterou se uchazeč hlásí.

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná. Kritériem pro přijetí bude prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit webové stránky CERMATu na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.  Další ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou zveřejněny 8. 2. 2017.

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k rukám ředitele školy a to do 1. března 2017.

Do těchto oborů budou uchazeči přijímání na základě přijímacího řízení, kde kritériem bude prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ  a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Dále to budou požadavky učebních dokumentů jednotlivých oborů (např. zdravotní způsobilost).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy nejdříve 22. dubna 2017. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí.

Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2017.

V případě, že přijatý uchazeč bude mít zájem na zvolený obor nastoupit, odevzdá tzv. zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Zápisový lístek odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním písemného rozhodnutí. Při nedoručení se rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Proti nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí k OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictví školy, na kterou se uchazeč hlásí.

V případě volných míst v jednotlivých učebních oborech po 1. kole přijímacího řízení bude možné podávat přihlášky až do naplnění kapacity jednotlivých učebních oborů, nejpozději však do 31.8.2017.

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018:

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

30

26-57-H/01

Autoelektrikář

30

29-54-H/01

Cukrář

30

36-52-H/01

Instalatér

30

29-56-H/01

Řezník – uzenář

12

65-51-H/01

Kuchař – číšník

90

Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2017.

Uchazeč o studium koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. Z obou vzdělávacích oborů se zkouška koná formou písemného testu.

Termíny přijímací zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2017

2. termín: 19. dubna 2017

Náhradní termíny pro jednotnou přijímací zkoušku jsou stanoveny na 11. května 2017 a 12. května 2017.

Přípravu zadání testů pro jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Na základě ustanovení §59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovuje ředitel školy následující kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro nástavbové obory vzdělání. Do těchto oborů budou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonají jednotnou přijímací zkoušku.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – z písemného testu z českého jazyka a matematiky. V každé této části mohou získat uchazeči maximálně 50 bodů (celkem tedy 100 bodů za obě části).

Přijímací komise stanovila hranici 20 bodů jako minimální počet bodů, které musí uchazeč získat, aby mohl být přijatý.

U oboru Gastronomie je dalším kritériem pro přijetí zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu a výkonu povolání (způsobilost potvrdí na přihlášce ke vzdělávání příslušný lékař).

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na kterou se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna 2017.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí.

Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním písemného rozhodnutí. Při nedoručení se rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Proti nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí k OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictví školy, na kterou se uchazeč hlásí.

V nástavbových oborech se zápisové lístky pro potvrzení zájmu uchazečů o obor, na který byli přijati, nepoužívají.

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018:

64-41-L/51

Podnikání

30

65-41-L/51

Gastronomie

30

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná. Podmínkou pro přijetí bude ukončené střední vzdělání v oborech s výučním listem.  Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě průměrného prospěchu z  vybraných předmětů závěrečného vysvědčení z  1. a 2. ročníku a pololetního vysvědčení 3. ročníku předchozího vzdělávání uchazeče v  tříletých oborech s  výučním listem. Průměrný prospěch bude vypočítán z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit webové stránky CERMATu na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

Další ilustrační testy pro jednotné přijímací zkoušky 2017, včetně vzorově vyplněných záznamových archů, budou zveřejněny 8. 2. 2017.