Školní řád

Obsah:

Přílohy v PDF ke stažení:

Zpracovali: zástupci ředitele školy, vedoucí úseků

Projednáno v pedagogické radě školy dne 25. 8. 2015

V Táboře dne 30. 8. 2015

Schválil: Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

 

Školní řád

1. Obecná ustanovení školního řádu

1.1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Práva žáků

Žáci mají právo:

   • na vzdělání podle školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělávání
   • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
   • jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy
   • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
   • zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
   • zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady
   • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,
   • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělávání
   • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
   • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
   • na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,
   • na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,
   • na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,
   • na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,
   • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
   • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,
   • na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

   • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
   • účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili
   • dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
   • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
   • vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,
   • nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.

Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

   • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
   • volit a být voleni do školské rady,
   • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
   • na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
   • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

   • zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
   • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
   • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
   • dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
   • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích.

1.2 Pravidla vzájemných vztahů žáků (jejich zákonných zástupců) s pedagogickými pracovníky.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

   • Žáci se vždy zdržují hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků vůči všem pracovníkům školy, tyto se vždy považují za závažné zaviněné porušení školního řádu.
   • Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
   • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
   • Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
   • Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným a vhodným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
   • Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.
    V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

   • Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
   • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
   • Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.
   • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
   • Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
   • Při výuce v tělocvičnách, v laboratořích a na pracovištích praktického vyučování i na domově mládeže zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.
   • Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
    • a) se školním řádem,
    • b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
    • c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
    • d) s postupem při úrazech,
    • e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
   • Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, praktického vyučování a podobně, nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.
   • Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
   • Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
    • a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
    • b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
    • c)informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
    • d) varuje před koupáním v místech, která neznají , atp.
   • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

Kniha úrazů

   • Kniha úrazů je uložena v kanceláři u pověřeného pracovníka, zodpovídá za ni pověřený pracovník.
   • V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Záznam o úrazu

   • Záznam o úrazu za školu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem školy, jde-li o
   • a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole,
   • b) učsmrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.
   • Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři pověřeného pracovníka. Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitel školy.
   • Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.
   • Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

Hlášení úrazu

   • O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.
   • O úrazu žáka podá pověřený pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.
   • Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
   • O úrazu podá pověřený pracovník … bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
   • Pověřený pracovník bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Zasílání záznamu o úrazu

   • Záznam o úrazu zasílá pověřený pracovník školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
   • a) zřizovateli,
   • b) zdravotní pojišťovně žáka a
   • c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
   • Záznam o smrtelném úrazu zasílá pověřený pracovník do 5 pracovních dnů po podání hlášení
   • a) zřizovateli,
   • b) zdravotní pojišťovně žáka,
   • c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a
   • d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

1.4 Ochrana před sociálně patologickými jevy

   • Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků, vytváří podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
   • Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
   • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.
   • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
   • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
   • Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

1.5 Pravidla zacházení s majetkem školy ze strany žáků

   • Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
   • Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce.
   • Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i případná kázeňská opatření.
   • Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
   • Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
   • Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

2. Vnitřní řád školy

2.1 Docházka do školy a způsob omlouvání absencí žáků

   • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.
   • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu, studijního průkazu nebo žákovské knížky.
   • Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nejpozději do 3 dnů od počátku jeho nepřítomnosti informuje třídního učitele nebo kancelář školy osobně, písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky o důvodech absence žáka.
   • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
   • Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží písemnou omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence, jinak je absence považována za neomluvenou.
   • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně jinému vyučujícímu. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.
   • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
   • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
   • jedné vyučovací hodiny – vyučující příslušného předmětu,
   • jednoho dne školního vyučování – třídní učitel,
   • více jak jednoho dne školního vyučování – ředitel školy.
   • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
   • Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by studia zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

2.2 Provoz a vnitřní režim školy

   • Budovy školy se otevírají v 6.00 hodin. Žáci vstupují do školní budovy včas tak, aby po zvonění seděli na svém místě v lavicích s připravenými věcmi na vyučování, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Za přezůvky není považována sportovní obuv pro předmět tělesná výchova.
   • Pokud se nedostaví vyučující do 15 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy v kanceláři zástupce ředitele.
   • Hlavní přestávka začíná v 9.30 hodin a trvá 20 minut, malé přestávky trvají 10 minut, po 5. vyučovací hodině 5 minut. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během souvislého vyučování není žákům o přestávkách dovoleno opouštět školní budovu.
   • V rozvrhu každé třídy je vyčleněna minimálně 1 vyučovací hodina v rozmezí 11:15 – 14:00 hodin pro přestávku na oběd. Při cestě do školní jídelny nebo na Domov mládeže přechází žáci spojovací chodbou. V případě, že přechází venkovními prostory, musí být řádně přezuti.
   • V celém areálu školy platí přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů, a to nejen v době školního vyučování. Toto nařízení se vztahuje na všechny návštěvníky areálu školy, i když nejsou žáky či zaměstnanci školy, platí pro veškeré vnitřní i venkovní prostory včetně parkoviště a kolostavu, prostorů kolem pavilónu jazykové školy, dále příjezdových cest k tělocvičnám a hřištím a prostorům za školní kuchyní. Porušováním tohoto nařízení se žáci vystavují nejen kázeňským postihům ze strany vedení školy, ale i přestupkovému řízení ze strany Policie ČR.
   • Dále se zakazuje přecházet a pobývat na travnatých plochách, které jsou součástí areálu středních škol.
   • Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému třídnímu učiteli, jinému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
   • Po skončení vyučování se žák zdržuje v prostorách šaten po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
   • Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě.
   • Služba týdne (případně jiný pověřený žák) dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.
   • Během vyučování mají žáci vypnuté a uschované mobilní telefony.
   • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.
   • V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.
   • Nalezené věci se odevzdávají do kanceláře sekretariátu ředitele školy.
   • Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
   • Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

2.3 Oblast prevence užívání návykových látek

   • Žákům i všem ostatním osobám (dále jen žákům) je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat a současně není dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem, a to z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob. To neplatí pro případy, kdy žák užívá léky s obsahem OPL (omamná a psychotropní látka) v rámci léčebného procesu, který mu byl stanoven zdravotnickým zařízením.
   • Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
   • Manipulací se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření a přechovávání.
   • Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
    • 1) V případě, že se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci nezletilého žáka.
    • 2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že nezletilý žák požívá návykové látky.
    • 3) Nabízení a další formy jednání dle § 283 trestního zákona a svádění k užívání OPL dle § 287 (šíření toxikománie) trestního zákona je v ČR zakázáno a takové jednání je trestným činem, resp. proviněním v případě nezletilých osob. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
    • 4) V případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v bodě 3).
    • 5) Plošné nebo namátkové orientační testování na přítomnost alkoholu a OPL škola neprovádí. Testování je možné provádět v případě důvodného podezření na užití alkoholu nebo OPL, a to buď na základě předem získaného písemného souhlasného stanoviska zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasného stanoviska zletilého žáka, anebo ze zákona, kdy testovat může osoba pověřená kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob či poškodit majetek. Důvodným podezřením se myslí podezření na momentální intoxikaci žáka návykovou látkou s přítomností psychických a tělesných příznaků intoxikace.

Kouření

   • Nekuřácké prostředí ve škole je norma. Žákům se zakazuje kouřit ve vnitřních a vnějších prostorách školy a během všech akcí školy. Pokud některá osoba nedodržuje zákaz kouření v prostorách školy, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala popřípadě aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii nebo PČR o zákrok směřující k dodržení zákona.

Kázeňská opatření

   • Žák si je vědom, že bude-li se chovat podle školního řádu, bude jeho chování tolerováno a respektováno, a pokud ne, bude možno jeho jednání potrestat. Potrestaný má nárok na pomoc jak ze strany školy, tak i orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, poradenských a pomocných zařízení, lékaře apod.
   • Při porušení školního řádu škola uplatňuje individuální hodnocení případu a využívá veškerá kázeňská opatření od důtky ředitele školy přes podmínečné vyloučení až po vyloučení.

Šikana a kyberšikana

  • Žák se ve škole a na školních akcích chová slušně a ohleduplně ke spolužákům, vyučujícím a ostatním osobám. Narušování sociálních vztahů se nepřipouští. Je přísně zakázáno a za hrubý přestupek proti školnímu řádu bude považováno jakékoliv chování, jehož záměrem bude ubližování, zesměšňování, zastrašování či ohrožování žáka či skupiny žáků, pedagogů a ostatních osob. Toto jednání bude řešeno podle školního programu proti šikanování.
  • Žákům je zakázáno zneužívat ve výuce a v prostorách školy elektronických komunikačních prostředků sloužících k natáčení, fotografování a pořizování zvukových záznamů, a to vůči spolužákům, vyučujícím a ostatním osobám. Pravidla používání těchto prostředků v rámci výuky stanoví vyučující. Zneužitím se rozumí pořizování záznamu bez vědomí a souhlasu dotyčných osob, zveřejňování obsahu např. v mobilních telefonech, na sociálních sítích, ICQ, videích internetových portálů atp. Jednání bude řešeno podle školního programu proti šikanování.

3. Závěrečná ustanovení

Vydáním tohoto školního řádu se ruší všechna předchozí vydání školního řádu.

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.

V Táboře dne 31. 8. 2017

Schválil: Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy