Maturanti aktuálního školního roku

JEDNOLETÝ KURZ CIZÍCH JAZYKŮ

s denní výukou pro absolventy studijních oborů středních škol aktuálního školního roku (podle vyhlášky MŠMT č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, která se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách)

Informace a podmínky studia

Určení kurzu
Ke studiu v jednoletém kurzu cizích jazyků ve smyslu výše uvedené vyhlášky MŠMT ČR a sdělení MŠMT ČR může být přijat pouze žák, který úspěšně ukončí střední školu maturitní zkouškou nebo absolutoriem v konzervatoři v roce 2017 (první maturitní zkouška nebo absolutorium v konzervatoři). Ten je potom považován nadále podle zákona č. 267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za žáka střední školy. V souvislosti s tím se studium řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři (školský zákon), ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a ve znění zákona č. 142/2012 Sb.,, vyhláškou MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 111/2012 Sb. o organizaci školního roku a vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

Obsah výuky v kurzu
Kurz má tři stupně (kurz základní, kurz pro pokročilé a kurz pro přípravu ke státní zkoušce).
Cílem jednoletého základního kurzu je osvojit si jazyk do té míry, aby byl absolvent schopen v mluveném jazyce reagovat v běžných situacích každodenního života, aby získal základní povědomí o politickém, hospodářském a kulturním životě příslušné země a aby se dokázal písemně jednoduše, avšak správně vyjadřovat.
Cílem jednoletého kurzu pro pokročilé a kurzu pro přípravu ke státní zkoušce je příprava k jazykové zkoušce základní nebo všeobecné.
Státní jazyková zkouška základní nebo všeobecná má dvě části a prověřuje míru osvojení základních jazykových dovedností. V písemné části jsou to porozumění čteným textům, porozumění vyslechnutým textům, zvládnutí volného písemného projevu na dané téma a v daném rozsahu, znalost gramatických struktur a rozsah slovní zásoby. Při ústní části se ověřuje schopnost pohotově a přiměřeně reagovat v běžných životních situacích, vést dialog o problémech v rámci tematických okruhů s prokázáním aktivní znalosti slovní zásoby.

Základní učebnice pro kurz cizích jazyků

Anglický jazyk – učebnice:
začátečníci: Headway Elementary / Headway Pre-Intermediate / English Grammar in Use (Murphy) / Cutting Edge / Click On
pokročilí: New First Certificate Masterclass (OUP) / New Progress to First Certificate / English Grammar in Use (Murphy) / Click On
velmi pokročilí: Masterclass Proficiency / časopis Friendship

Německý jazyk – učebnice:
začátečníci: Sprechen Sie Deutsch (1. díl) / Wir üben deutsche Grammatik (Hana Justová)
pokročilí: Sprechen Sie Deutsch (2. a 3. díl) / Deutsch im Gespräch (V. Höppnerová) / časopis Freundschaft / Delfin (Hueber)

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška