Informace k přijímacímu řízení

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na vybrané obory školy (viz tabulka níže). Uzávěrka přihlášek je v pátek 18. 5. 2018. Základním kritériem přijetí bude průměrný prospěch z 8. a 9. třídy základní školy.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 – další kola
Přehled volných míst v oborech vzdělání (včetně oborů  s talentovou zkouškou) ve středních školách                                   Jihočeského kraje v dalších kolech přijímacího řízení
Vysvětlivky: ŠVP – školní vzdělávací program (zaměření oboru); forma vzdělávání DE – denní, DÁ – dálková, VE – večerní, KO – kombinovaná
Okres Škola (název, adresa, web. str., tel.) Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání MT – obory vzdělání
s maturitní zkouškou
Počet volných míst Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy do
Střední škola obchodu, služeb a řemesel 65-42-M/01 Hotelnictví DE MT 10 18. 5. 2018
a JŠ s právem SJZ, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání DE MT 10 18. 5. 2018
Bydlinského 2474 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost DE MT 5 18. 5. 2018
390 02 Tábor 72-41-M/01 Informační služby ( ŠVP Knihovnické a inf. služby) DE MT 10 18. 5. 2018
www.ssjs-tabor.cz 29-54-H/01 Cukrář DE 10 18. 5. 2018
tel.393 033 290 65-51-H/01 Kuchař-číšník DE 10 18. 5. 2018
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel DE 10 18. 5. 2018
36-52-H/01 Instalatér DE 5 18. 5. 2018
29-56-H/01 Řezník DE 5 18. 5. 2018
64-41-L/51 Podnikání DE MT 5 18. 5. 2018

V Táboře 10. 5. 2018

Mgr. M. Mikolášek v. r.

předseda přijímací komise

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali obor vyučovaný na naší škole. V současné době jsme vytvořili v každém oboru, ve kterém se nekonají přijímací zkoušky (3leté obory s výučním listem), pořadí uchazečů podle stanovených kritérií. Toto pořadí s rozhodnutím o přijetí či nepřijetí bude od 22. 4. 2018 na stránkách naší školy zveřejněno pod registračními čísly, která budou všem uchazečům písemně oznámena. Podle počtu odevzdaných přihlášek mohu všem zájemcům sdělit, že naprostá většina z nich bude na obory, které si vybrala, s určitostí přijata.

U oborů, ve kterých se konají přijímací zkoušky (4leté obory s maturitní zkouškou a nástavbové studium), obdrží uchazeči písemně oznámení registračního čísla společně s pozvánkou na přijímací zkoušku podle termínu, který uvedli na přihlášce. Přijímací zkoušky se konají  12. a 16. 4. 2018. Jelikož zadání i vyhodnocení přijímacích zkoušek i v  letošním roce zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání v Praze, budeme výsledky očekávat nejpozději k 28. 4. 2018. Do 2 dnů po obdržení výsledků přijímacích zkoušek vytvoříme pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů podle stanovených kritérií,  které bude zveřejněno na webových stránkách školy a současně vyvěšeno na veřejné vývěsce školy.

Znovu připomínám, že rozhodnutí o přijetí žákům či jejich zákonným zástupcům se  nebudou zasílat poštou. Poštou budou zasílána pouze rozhodnutí o nepřijetí, proti kterým se mohou nepřijatí uchazeči odvolat. Uchazeči, kteří budou mít zájem nastoupit na vybraný obor, musí do 10 dnů od zveřejnění  rozhodnutí o přijetí doručit do školy správně vyplněný zápisový lístek (toto se netýká uchazečů o nástavbové studium, kteří zápisový lístek neodevzdávají). Pokud tak neučiní, budou ze seznamu vyřazeni a na jejich místo se posunou další uchazeči podle pořadí. V této souvislosti dále připomínám těm uchazečům, kteří v 1. kole přijímacího řízení odevzdají zápisový lístek na obor, o nějž nemají prvořadý zájem, a později se dostanou na základě svého odvolání proti nepřijetí na obor, který pro ně je  prvořadý, že si mohou zápisový lístek vzít zpět a vložit ho na tento obor. Toto však mohou provést pouze jednou.

Na závěr bych vás chtěl požádat o aktivní spolupráci v oblasti přijímacího řízení a o sledování aktuálního vývoje pořadí přijímaných žáků na webových stránkách školy. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte pověřené pracovníky školy (Mgr. M. Mikolášek,  J. Dvořáková).

Přeji vám správnou volbu!

Předseda přijímací komise                         Mgr. Milan Mikolášek v. r.

                                                                                            zástupce ředitele

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2018.

Vzory tiskopisů přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT (odkaz).

  1. Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeč o studium koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. Z obou vzdělávacích oborů se zkouška koná formou písemného testu.

Termíny přijímací zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2018; 2. termín: 16. dubna 2018.

Náhradní termíny pro jednotnou přijímací zkoušku jsou stanoveny na 10. května 2018 a 11. května 2018.

Přípravu zadání testů pro jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Na základě ustanovení §59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovuje ředitel školy následující kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro obory vzdělání s maturitní zkouškou.

Do těchto oborů budou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonají jednotnou přijímací zkoušku. Dalším kritériem pro přijetí bude prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – z písemného testu z českého jazyka a matematiky. V každé této části mohou získat uchazeči maximálně 50 bodů (celkem tedy 100 bodů za obě části). Tato část přijímacího řízení má váhu 60% v celkovém hodnocení uchazeče.

Zbývajících 40%, tj. max. 67 bodů, získá uchazeč za další kritérium, kterým je průměrný prospěch za 2. pol. 8. tř. ZŠ a 1. pol. 9. tř. ZŠ.

Přijímací komise stanovila hranici 30 bodů jako minimální počet bodů, které musí uchazeč získat, aby mohl být přijatý.

Při rovnosti součtu bodů bude rozhodujícím kritériem výsledek jednotné přijímací zkoušky.

U oborů Ekonomika a podnikání a Hotelnictví je dalším kritériem pro přijetí zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu a výkonu povolání (způsobilost potvrdí na přihlášce ke vzdělávání příslušný lékař).

V souladu s §60b odst. 5 Školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje §20 odst. 4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně.

V souladu s §60b odst. 4 Školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na kterou se uchazeč hlásí, 27. dubna 2018 do 12 hodin.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy (www.ssjs-tabor.cz) po dobu 15 dnů. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí, zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 30
65-42-M/01 Hotelnictví 30
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 30
72-41-M/01 Informační služby 30

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru slouží zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad (nebo Magistrát hlavního města Prahy) příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Zápisový lístek odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním písemného rozhodnutí. Při nedoručení se rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Proti nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí k OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictví školy, na kterou se uchazeč hlásí.

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná. Kritériem pro přijetí bude prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ a výsledek písemné přijímací zkoušky, která bude zahrnovat test všeobecných studijních předpokladů.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit webové stránky CERMATu na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška 2018 k dispozici ilustrační testy k procvičení i testy z předchozích řádných termínů jednotného přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

  1. Tříleté obory vzdělání s výučním listem

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2018.

Do těchto oborů budou uchazeči přijímání na základě přijímacího řízení, kde kritériem bude prospěch uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Dále to budou požadavky učebních dokumentů jednotlivých oborů (např. zdravotní způsobilost).

Přijímací zkoušky se nekonají.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy (www.ssjs-tabor.cz) nejdříve 22. dubna 2018. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí.

Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018.

V případě, že přijatý uchazeč bude mít zájem na zvolený obor nastoupit, odevzdá tzv. zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad (nebo Magistrát hlavního města Prahy) příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Zápisový lístek odevzdá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním písemného rozhodnutí. Při nedoručení se rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Proti nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí k OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictví školy, na kterou se uchazeč hlásí.

V případě volných míst v jednotlivých učebních oborech po 1. kole přijímacího řízení bude možné podávat přihlášky až do naplnění kapacity jednotlivých učebních oborů, nejpozději však do 31. 8. 2018.

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30
26-57-H/01 Autoelektrikář 30
29-54-H/01 Cukrář 30
36-52-H/01 Instalatér 30
29-56-H/01 Řezník – uzenář 12
65-51-H/01 Kuchař-číšník 90
  1. Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podávat dvě přihlášky. Přihlášky podávají uchazeči k rukám ředitele školy, a to do 1. března 2018.

Uchazeč o studium koná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. Z obou vzdělávacích oborů se zkouška koná formou písemného testu.

Termíny přijímací zkoušky:

1. termín: 12. dubna 2018; 2. termín: 16. dubna 2018.

Náhradní termíny pro jednotnou přijímací zkoušku jsou stanoveny na 10. května 2018 a 11. května 2018.

Přípravu zadání testů pro jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Na základě ustanovení §59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovuje ředitel školy následující kritéria pro přijímání uchazečů do 1. ročníku pro nástavbové obory vzdělání.

Do těchto oborů budou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně vykonají jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – z písemného testu z českého jazyka a matematiky. V každé této části mohou získat uchazeči maximálně 50 bodů (celkem tedy 100 bodů za obě části).

Přijímací komise stanovila hranici 20 bodů jako minimální počet bodů, které musí uchazeč získat, aby mohl být přijatý.

U oboru Gastronomie je dalším kritériem pro přijetí zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu a výkonu povolání (způsobilost potvrdí na přihlášce ke vzdělávání příslušný lékař).

V souladu s §60b odst. 5 Školského zákona nekonají uchazeči – cizinci, na které se vztahuje §20 odst. 4, na základě předložené žádosti jednotnou zkoušku z předmětu ČJL. Znalost ČJ bude ověřena pohovorem, ke kterému bude pozván uchazeč samostatně.

V souladu s §60b odst. 4 Školského zákona rozhodne ředitel školy na základě žádosti žáka a podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na kterou se uchazeč hlásí, 27. dubna 2018 do 12 hodin.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy (www.ssjs-tabor.cz) po dobu 15 dnů. Přijatým uchazečům se nedoručuje oznámení o přijetí.

Odvolání proti nepřijetí – nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním písemného rozhodnutí. Při nedoručení se rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Proti nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí k OŠMT Krajského úřadu v Českých Budějovicích prostřednictví školy, na kterou se uchazeč hlásí.

V nástavbových oborech se zápisové lístky pro potvrzení zájmu uchazečů o obor, na který byli přijati, nepoužívají.

Předpokládané počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019:

64-41-L/51 Podnikání 30
65-41-L/51 Gastronomie 30

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná. Podmínkou pro přijetí bude ukončené střední vzdělání v oborech s výučním listem.  Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě průměrného prospěchu z  vybraných předmětů závěrečného vysvědčení z  1. a 2. ročníku a pololetního vysvědčení 3. ročníku předchozího vzdělávání uchazeče v  tříletých oborech s výučním listem. Průměrný prospěch bude vypočítán z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika.

Podmínkou pro zahájení studia v nástavbovém oboru je doložení úspěšného ukončení vzdělávání v oboru s výučním listem.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné navštívit webové stránky CERMATu na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška 2018 k dispozici ilustrační testy k procvičení i testy z předchozích řádných termínů jednotného přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

Níže naleznete Sdělení, kterým se vyhlašují termíny jednotných zkoušek konaných ve školním 2017/2018, tj. pro školní rok 2018/19, a SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018, tj. pro školní rok 2018/19.

Stáhnout (PDF, 367KB)

Stáhnout (PDF, 63KB)