Vnitřní řád domova a mládeže

OBSAH

I. Úvod

 • 1) Domov mládeže (DM) Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Tábor (SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ) je organizační součástí SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ. Vnitřní řád (VŘ) DM je součástí Školního řádu (ŠŘ) SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ. Ve své činnosti DM vychází z vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních,ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č.197/2016 Sb.). Stravování žáků je upraveno vyhláškou č.210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2) DM poskytuje žákům školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy, stravování, možnost odpočinku a aktivního odpočinku. DM vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. DM umožňuje žákům řádnou přípravu na teoretické a praktické vyučování. Ve výchově žáků se činnost DM zaměřuje zejména na kulturně-estetickou a tělesnou výchovu. DM dbá na osvojování zdravotních a hygienických návyků žáků. Výchovné činnosti DM v prostorách DM i mimo něj se mohou se souhlasem vychovatele, který ji organizuje, zúčastňovat všichni žáci školy (i neubytovaní na DM).
 • 3) DM poskytuje ubytování a výchovnou péči především žákům řádného studia učebních a studijních oborů vyučovaných ve SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ. V případě dostatku míst pro ubytování, lze ubytování poskytnout též žákům ostatních forem studia realizovaných školou nebo může být kapacita ubytování nabídnuta jiné škole. V době, kdy ve škole neprobíhá vyučování a v případě nenaplněnosti ubytovací kapacity i v průběhu vyučování, může být v rámci doplňkové činnosti SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ využíván i jiným způsobem.
 • 4) DM je součástí úseku výchovy mimo vyučování. Výchovně vzdělávací činnost DM řídí vedoucí vychovatel (VV). Vedoucího vychovatele DM jmenuje a odvolává ředitel školy. Výchovně vzdělávací činnost DM zabezpečuje VV a vychovatelé. Žáci jsou za tímto účelem rozděleni do výchovných skupin. Výchovnou činnost skupiny ubytovaných žáků řídí skupinový vychovatel. Ekonomické, technické a správní záležitosti pro činnost DM zabezpečuje úsek ekonomický, technický a správní. Oba úseky v tomto úzce spolupracují.

II. Umísťování a propouštění žáků z domova mládeže

 • 1) Při umísťování žáka do DM se přihlíží ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti, k jejich sociálním poměrům a zdravotním stavu.
 • 2) O umístění žáka do DM se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem na příslušném tiskopise řediteli školy do 30. června běžného roku. V pozdějším termínu mohou podávat přihlášky do DM žáci, kteří byli přijati do denního studia dodatečně, nebo žáci a ostatní žadatelé o ubytování, jimž v průběhu školního roku vznikla potřeba ubytování. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podává přihlášku na každý školní rok.
 • 3) O umístění žáka v DM rozhodne ředitel školy a zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka písemně vyrozumí do 30 dnů.
 • 4) Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v DM, pokud:
  • * o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  • * zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady,
  • * žák přestal být žákem školy, nebo studium ukončil,
  • * žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,
  • * žák byl vyloučen z DM,
  • * žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání.

III. Ubytování a stravování žáků

 • 1) Rozhodnutí o umístění žáka do DM má platnost jeden školní rok s výjimkou hlavních a vedlejších školních prázdnin.
 • 2) V průběhu školního roku musí žáci odjíždět k zákonnému zástupci na dny, ve kterých neprobíhá vyučování. V případě, že žák chce odjet domů v průběhu vyučování, musí to povolit skupinový vychovatel na žádost zákonného zástupce, který uvede konkrétní datum odjezdu v odjezdové knížce.
 • 3) Výše úplaty za ubytování měsíčně činí 1200,- Kč. Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. Výši úplaty za ubytování v DM stanoví ředitel školy s přihlédnutím k vybavení DM a k úrovni poskytovaných služeb.
 • 4) Žáci ubytovaní v DM se stravují ve školní jídelně. Škola zajišťuje celodenní stravování žáků. Místo stravování může být změněno z důvodu organizace vyučování se souhlasem vedoucího vychovatele. Výjimky z režimu stravování povoluje ředitel školy na písemnou žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Výše úplaty za školní stravování: snídaně – 21,-Kč, oběd – 29,- Kč, večeře – 27,- Kč. Škola zabezpečí možnost zakoupení objednání druhé večeře v hodnotě 12,- Kč
 • 5) Náklady na ubytování a školní stravování hradí zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák bezhotovostní platbou na účet školy (zálohově předem 15. – 20. den v měsíci).
 • 6) V době omluvené nepřítomnosti v DM se strava odhlašuje okamžitě v kanceláři školní jídelny -tel. číslo 393 033 141, 393 033 275, 737 530 839, e-mail: lacinova.marie@ssjs-tabor.cz.

IV. Práva a povinnosti ubytovaných žáků

 • 1) Ubytovaný žák má právo:
  • * používat přidělenou místnost s příslušenstvím. Požadovat její základní vybavení a pravidelnou výměnu ložního prádla při každé změně ubytování, nejméně jednou za 20 dnů nebo při výskytu přenosné nemoci. Využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky
  • * na ochranu před neoprávněným zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Musí být zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Žák má zaručenu svobodu myšlení a náboženského vyznání. Osobní údaje jsou využívány zejména pro účely dokumentace a podpory výchovy a vzdělávání, a to po dobu ubytování žáka a následné archivace dokumentace
  • * připravovat se na vyučování. Žák si může s vychovatelem domluvit možnost studia mimo studijní dobu, když ji plně využil a potřebuje dále studovat nebo ji nemohl nikoli svou vinou využít. Potřebuje-li žák studovat po večerce, požádá vychovatele a může studovat do 22.30 hod. na společenské místnosti.
  • * zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM podle svých zájmů a schopností, může využívat tělocvičny, posilovnu, hřiště, klubovny, výpočetní techniku. Podílet se na organizaci této činnosti. Přihlásí-li se do zájmového kroužku, dochází do něj pravidelně (není povoleno vykonávat zájmovou činnost na úkor řádné přípravy do školy v době studijního klidu a v době určené pro spánek).
  • * prostřednictvím vychovatele podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM a ve škole.
  • * požádat o soukromou rozmluvu s pedagogickými pracovníky DM popřípadě s ředitelem školy.
  • * používat se souhlasem vychovatele a spolubydlících hudební nástroje a vlastní elektrospotřebiče bez zapojení do elektrické sítě, a to mimo studijní dobu a mimo noční klid. Televizní a rozhlasové pořady (popř. přehrávač, počítač atd.) mohou žáci sledovat a používat do 21.15 hodin, výjimky může povolit vychovatel.
  • * požádat o uvolnění z ubytování, pokud předloží písemnou žádost zákonného zástupce nebo zletilého žáka.
  • * na zabezpečení první pomoci a následné zajištění další odborné lékařské péče, včetně kontaktování zákonného zástupce v případě úrazu nebo hospitalizace znemožňující žákovi odjezd k rodině.
  • * navštěvovat dorostového lékaře dle vlastního výběru (škola doporučuje péči lékařů, kteří pro ni smluvně zabezpečují akutní péči).
 • 2) Ubytovaný žák je povinen:
  • * dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pedagogických pracovníků DM.
  • * svědomitě se připravovat na teoretické i praktické vyučování.
  • * respektovat práva a potřeby spolubydlících a dodržovat vůči nim základní normy dobrých mezilidských vztahů a nedopustit vzniku negativních jevů (požívání alkoholu a jiných návykových látek, šikanování). Slušně a ukázněně se chovat na veřejnosti, zejména ve veřejných dopravních prostředcích.
  • * šetřit zařízení a majetek domova, elektrickou energií, vodou a potravinami.
  • * převzít přidělený pokoj a jeho vybavení dle platného inventárního seznamu.
  • * převzít klíče od přiděleného pokoje (nočního stolku, botníku) proti vratné záloze, která bude použita na zhotovení nového klíče v případě jeho poškození nebo ztráty a při bezeškodním průběhu vrácena v souvislosti s ukončením ubytování.
  • * udržovat čistotu a pořádek svých věcí, svého pokoje, společenských místností a provádět činnosti související s provozem DM, které jsou určeny vychovatelem (služba v jídelně, úklid prostorů kolem budovy DM apod.).
  • * jednou týdně provádět, a to podle pokynů vychovatele, generální úklid pokojů. Denně provádět běžný úklid pokoje.
  • * plnit základní zdravotní a hygienické požadavky, zejména věnovat náležitou péči osobní hygieně a osobní úpravě, ráno vstávat při vyhlášení budíčku, větrat, provádět úklid, šaty a prádlo si ukládat do skříně, boty do botníku. Při vstupu do budovy je každý žák povinen přezout se do domácí obuvi (není dovoleno používat sportovní obuv).
  • * hlásit okamžitě závady na vnitřním zařízením budovy a inventáře vychovateli.
  • * uhradit náklady spojené s úmyslným nebo nedbalostním poškozením inventáře a zařízení DM, které bylo dáno k užívání.
  • * hlásit poškození majetku jinou osobou.
  • * hlásit okamžitě po zjištění ztrátu osobní věci vychovateli v hlavní službě.
  • * jednou týdně provádět, a to podle pokynů vychovatele, generální úklid pokojů. Denně provádět běžný úklid pokoje.
  • * při odjezdu k rodičům (zákonnému zástupci), na dny kdy neprobíhá vyučování, žák odevzdá vychovateli při svém návratu odjezdovou knížku, kam potvrdí rodiče (zákonný zástupce), pobyt v místě trvalého bydliště a vychovatel toto zkontroluje. DM je otevřen den před zahájením vyučování (obvykle v neděli) od 18.00 hodin. Příjezdy musí být uskutečněny tak, aby příchod na DM byl nejpozději do 21.00 hodin. V ojedinělých a zdůvodněných případech může skupinový vychovatel povolit výjimku. Předloží-li žák písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce), může přijíždět až v den vyučování (obvykle v pondělí) ráno. V den přerušení vyučování (obvykle v pátek) žáci odjíždějí z DM do 14.00 hodin.
  • * při mimořádném odchodu z DM (vycházky, tréninky apod.) má povinnost si vyžádat povolení, které mu udělí do vycházkové knížky vychovatel. Stanovenou dobu návratu je povinen dodržet.
  • * omluvit nepřítomnost v DM stejným způsobem jako nepřítomnost ve vyučování.
  • * dodržovat zásady slušného chování nejen při kontaktu s pedagogickými a ostatními pracovníky školy, ale také se spolužáky a veřejností.
  • * upozornit pedagogické pracovníky na sebemenší náznak šikanování a ponižování v případě svém i ostatních spolubydlících, ať se toto děje ze strany kohokoliv.
  • * dbát dobrého jména DM a podle toho se chovat a jednat.
  • * v době, kdy neprobíhá vyučování a DM je využíván v rámci vedlejší hospodářské činnosti, na pokyn vychovatele vyklidit pokoj a uložit do vyhrazených prostor osobní věci.
 • 3) Ubytovaným žákům není dovoleno:
  • * kouření ve všech prostorách DM a v jeho určeném okolí.
  • * požívání, držení a distribuce alkoholu a jiných návykových látek. V případě podezření na konzumaci alkoholu bude žák podroben orientační dechové zkoušce za asistence městské policie.
  • * hraní hazardních her.
  • * rozšiřování pornografie.
  • * přechovávání všech typů střelných zbraní, chemikálií, výbušnin a jejich používání.
  • * přechovávání živých zvířat.
  • *používání vlastních elektrických spotřebičů s výjimkou vysoušeče vlasů, holícího strojku, počítače, notebooku, nabíječky k mobilnímu telefonu. Jejich používání je dovoleno pouze po registraci spotřebiče a předložení dokladu o revizní prohlídce. Ubytovaní žáci mohou na jednotlivých pokojích využívat bezplatně připojení k Internetu (včetně wi-fi).
  • * provádět opravy a jakékoliv manipulace na elektroinstalaci, teplovodním vedení, vodovodu, WC, rozhlasovém a televizním rozvodu, u audiovizuální a výpočetní techniky provádět jinou manipulaci než běžnou obsluhu.
  • * výstřední oblékání, hrubé a vulgární vyjadřování.
  • * vzájemné návštěvy dívek a chlapců na pokojích.
  • * rušit klid, vyhazovat předměty, vyklánět se a pokřikovat z oken.
  • * svévolné přemísťování inventáře DM, a to jak na pokojích, tak i ve společenských místnostech.
  • * přechovávání cenných předmětů a větších obnosů peněz (vyšší částky peněz a cenné předměty je možno po dohodě s vychovatelem uložit v příruční pokladně nebo v trezoru na DM).

V. Péče o zdraví a bezpečnost žáků

 • 1) Při jakékoli činnosti organizované v rámci DM odpovídá za zdraví a bezpečnost žáků pedagogický pracovník (vychovatel), který činnost provádí. Předem seznámí žáky s bezpečnostními předpisy a zásadami ochrany zdraví při této činnosti.
 • 2) V otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti při pobytu v DM se žáci řídí pokyny pedagogických pracovníků a jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících.
 • 3) Žák je povinen neprodleně hlásit vychovateli každé onemocnění nebo úraz.
 • 4) Žáci odcházející k lékaři, se hlásí po budíčku vychovateli a jsou povinni se řídit jeho pokyny. Nemocní žáci odjíždějí k rodičům (zákonnému zástupci), nebo je zajištěn jejich odvoz domů, a to co nejrychleji, zejména v případech infekčních onemocnění.
 • 5) Písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) se vyžaduje:
  • * k příjezdu nebo odjezdu žáka do DM nebo z DM mimo stanovenou dobu,
  • * k odjezdu žáka k rodičům (zákonnému zástupci) přímo ze společné akce (exkurze, návštěvy divadla, výletu apod.),
  • * k zájmové činnosti, při níž DM nemůže zajistit výchovný dohled.
 • 6) Při nástupu do DM jsou žáci seznámeni s protipožárními předpisy DM, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví na DM a předpisy o ochraně ubytovaných v nouzových situacích a jsou je povinni dodržovat.

VI.Výchovná opatření

 • 1) Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností a za aktivitu může být žáku udělena:
  • * individuální pochvala vychovatele,
  • * pochvala vedoucího vychovatele,
  • * pochvala ředitele školy,
  • * jiné ocenění (věcná odměna apod.).
 • 2) Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu DM, mohou se mu podle závažnosti provinění uložit některá z těchto výchovných opatření:
  • * napomenutí vychovatele,
  • * důtka vedoucího vychovatele,
  • * podmíněné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou
  • * ukončení ubytování v DM.
 • 3) O případném vyloučení z DM rozhoduje ředitel školy na návrh VV a skupinového vychovatele. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu. Uložení posledních dvou opatření má písemnou formu rozhodnutí ředitele školy.
 • 4) Provinění proti vnitřnímu řádu DM je též nedodržování pokynů vychovatele k individuálním vycházkám. Při jejich zneužívání žákem může vychovatel stanovit jejich omezení. Zvlášť hrubým porušením VŘ DM je porušení zákazu kouření, užívání, přechovávání a distribuce zdraví škodlivých látek, šikanování, rasismus a jiné projevy diskriminace, násilí a jejich propagace.
 • 5) Pochvaly a výchovná opatření k posílení kázně se oznamují třídnímu učiteli žáka, písemně rodičům žáka a zaznamenávají se do osobního spisu žáka.

VII. Režim dne domova mládeže

Všichni členové kolektivu DM jsou povinni dodržovat režim dne, který je základem dobrého soužití všech ubytovaných.

čas program
5.00 – 6.30 hod. budíček, osobní hygiena, úklid pokojů
6.00 – 7.30 hod. výdej snídaně
11.15 – 13.30 hod. výdej oběda
do 17.00 hod. osobní volno
14.30 – 21.00 hod. zájmové kroužky a zájmová činnost
17.00 – 18.15 hod. výdej večeře
19.00 – 21.00 hod. studijní klid, příprava na vyučování
21.15 – 21.30 hod. příprava na večerku
21.30 hod. večerka
21.30 – 6.30 hod. noční klid

 

 • 1) Budíček – je pro celý domov mládeže vyhlašován v 6,30 hod. Vyžaduje-li to potřeba teoretického nebo praktického vyučování, žáci oznámí vychovateli potřebu dřívějšího buzení, popř. kontroly.
 • 2) Snídaně – se odebírají ve školní jídelně, Bydlinského 2474. Žáci odcházejí na snídani individuálně.
 • 3) Oběd – odebírají žáci individuálně dle režimu teoretického nebo praktického vyučování.
 • 4) Osobní volno – slouží k rekreaci a vyřizování soukromých záležitostí. Každý žák má v rámci osobního volna nárok na 1 vycházku v týdnu, a to ve středu (vyplývá z režimu dne).
ročník vycházka do:
1.ročník do 20.30 hod.
2.ročník do 21.00 hod.
3.ročník do 21.30 hod.
4.ročník do 21.30 hod.
nástavbové studium do 21.30 hod.
do 21.30 hod.

Za mimořádně dobré studijní výsledky, chování a veřejně prospěšnou práci může vedoucí vychovatel na návrh skupinového vychovatele povolit další vycházky. Do vycházek se nepočítají akce kulturně výchovného charakteru, dále návštěvy tanečních hodin a aktivní sportovní činnosti. Všechny vycházky může skupinový vychovatel omezit, případně úplně zakázat, v těchto případech:

 • * při porušování a neplnění ustanovení vnitřního řádu DM,
 • * při špatné studijní morálce,
 • * při zneužívání vycházek,
 • * po dohodě se zákonným zástupcem žáka.

Žáci vracející se z vycházky nesmějí rušit noční klid a své spolubydlící.

 • 5) Příprava na vyučování. V době od 19.00 do 21.00 hod. musí být v celém DM naprostý klid. V této době není povoleno používání audiovizuální techniky, hraní na hudební nástroje, sprchování apod. Po dohodě s vychovatelem lze sledovat televizní zpravodajství. Žáci se připravují na vyučování na svých pokojích nebo studovnách. V době studijního klidu je DM uzavřen.
 • 6) Večeře je vydávána ve školní stravovně od 17.00 do 18.15 hod. Žáci odebírají stravu osobně. Výjimky povoluje v odůvodněných případech vychovatel.
 • 7) Příprava na večerku se provádí od 21.00 do 21.30 hod. Jedná se o večerní osobní hygienu, přípravu lůžek.
 • 8) Večerka je ve 21.30 hod. Žáci jsou v postelích a dodržují noční klid. Výjimky povoluje v odůvodněných případech vychovatel.

VIII. Závěrečné ustanovení

 • 1) VŘ DM se vztahuje na všechny žáky SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ a ostatních škol, kteří byli z rozhodnutí ředitele školy v DM ubytováni. Dále se vztahuje přiměřeným způsobem na všechny ostatní ubytované v DM.
 • 2) Všichni žáci a ostatní ubytovaní v DM jsou povinni seznámit se s VŘ DM a řídit se jeho ustanoveními.
 • 3) VŘ DM nabývá platnosti dnem 2. 9. 2018.

Zpracoval: Mgr. Petr Prášek

Schválil: V Táboře dne 20. 8. 2018

Mgr. Jaroslav Petrů
ředitel školy